Doanh nghiệp

Số triệu phú USD trên 1 vạn dân của Việt Nam năm 2022

Số triệu phú USD trên 1 vạn dân của Singapore là 956, Malaysia là 26, Thái Lan là 15, Việt Nam là bao nhiêu?